De ronde putrand stel-techniek


We leven in een tijd waarbij innovatie een belangrijk onderwerp is geworden. Er wordt gekeken hoe processen en technieken verbeterd kunnen worden en kwaliteit en garantie wordt steeds belangrijker.

Zo ook met onze asfaltwegen. Asfalt moet niet alleen aangebracht worden met zo min mogelijk CO2 uitstoot maar moet vooral ook duurzaam zijn. Daarnaast verwachten we van asfalt een lange levensduur aangezien reparaties en vervanging grote kostenposten met zich mee kunnen brengen. De mate waarin asfalt slijt, de constructie opbouw en de sterkte bepalen voor een groot gedeelte de tijd waarin asfalt meegaat, met andere woorden, wanneer asfalt toe is aan vervanging. Vaak wordt een totale constructie of de totale deklaag vervangen vanwege het feit dat te grote gedeeltes gebreken vertonen. Kleine tekortkomingen worden vaak alleen maar gerepareerd. Het is dus belangrijk dat de zwakste aspecten van een asfaltconstructie zo goed mogelijk worden aangebracht. Een zwak aspect in de asfaltconstructie is bijvoorbeeld de verdichting rondom een put of putrand. Eén van de voordelen van onze putrand boortechniek is dat de gehele asfaltconstructie, dus inclusief de deklaag, in één keer ,,non-stop’’ kan worden aangebracht. De verdichting is overal gelijk. Rafelingen rond de putrand, craquelé, verzakkingen en scheurvorming zijn hiermee verleden tijd.

Welke voordelen zijn er nog meer m.b.t. de ronde putrand boortechniek?
- Het aanbrengen van het asfalt kan sneller aangezien er geen stopplekken meer zijn bij putranden die boven de puinbaan uitsteken.
- Omdat er een stalen plaat wordt gebruikt om de putschacht af te dichten kan een geschikte puinwals de gehele puinbaan prima verdichten. Bij een vooraf gestelde vierkante putrand moet de puinbaan wel eens met een trilplaat rond de put verdicht worden. Het verdichten van de puinbaan met een trilplaat levert vaak niet het gewenste resultaat op.
- Doordat de ronde putrand (putafdekking) perfect op hoogte gesteld wordt, dus exact gelijk aan de bovenkant van de asfalt deklaag, geeft dit veel minder trillingen in de ondergrond en veel minder geluidoverlast voor omwonenden. Ook de verkeersveiligheid wordt sterk bevorderd.
- Het toepassen van de STEP ronde putrand techniek is ook op de langere termijn goedkoper in vergelijking met de toepassing van de traditionele vierkante putranden.

De STEP-putrandtechniek
Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten heeft op basis van de bestaande ronde putrand boortechnieken het product in zijn totaliteit verbeterd. De aspecten waarop de ronde putrand boor- en steltechniek verbeterd is:

1. Snelheid. Waarbij voorheen de ronde putrand na het asfalteren en het uitboren van het asfalt nog volledig gesteld moest worden, wordt dit proces verbeterd doordat er vooraf al een overgangsring op de putschacht wordt gelijmd. Deze ring zit dan globaal al op een dusdanige hoogte waardoor het gehele stelproces na asfalteren versneld wordt.

2. Precisie. Het exact op hoogte stellen van de ronde putrand in het boorgat werd voorheen volledig handmatig uitgevoerd. Wij hebben hier stalen frames voor ontwikkeld die ervoor zorgen dat de ronde putrand tot op de laatste millimeter nauwkeurig gesteld kan worden. Buiten de extreme nauwkeurigheid waarmee wij de putrand kunnen stellen levert dit vaak ook een tijdwinst op.

3. Communicatie. Wij kunnen u in het geheel ontzorgen m.b.t. het totale putranden proces aangezien wij het fundering-asfalt-putranden proces in totaliteit kunnen uitvoeren. Ingewikkelde maar vaak ook simpelere infraprojecten kunnen wel eens uitlopen in tijd. Vaak is dit gerelateerd aan een gebrekkige communicatie. Aangezien wij alle aspecten beheersen en uit kunnen voeren is een uitloop in de planning in dit totaalproces klein. Meerdere verschillende aannemers op één werk kunnen nu eenmaal door gebrekkige communicatie de planning aardig laten stagneren.

4. MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt onderdeel uit van onze cultuur. Daar waar mogelijk verbeteren we de arbeidsomstandigheden omtrent een te hoge fysieke belasting. De STEP-putrandtechniek past goed bij deze ambitie. Het aanbrengen van ronde putranden middels deze put-boortechniek is een verbetering t.o.v. de traditionele methode.

5. Kwaliteit. Rioolgassen (H2S) kunnen cementgebonden constructies dusdanig aantasten dat renovatie na enkele jaren nodig is. Zo ook de giet- en stelmortel die gebruikt wordt om de ronde putrand aan te gieten of te stellen. In samenwerking met onze leverancier hebben we een H2S bestendige mortels ontwikkeld die we kunnen gebruiken om de putranden mee aan te gieten of te stellen. Mortels die niet H2S bestendig zijn kunnen aangetast worden en de stabiliteit van de ronde putrand in gevaar brengen.

Ronde putranden kunnen worden aangebracht in twee situaties.

1. Renovatie. Vervangen van oude putranden.

2. Aanleg waarbij de gehele asfaltconstructie vernieuwd wordt.

Renovatie: vervangen oude putrand

In bestaande situaties waarbij er al een (vierkante) putrand aanwezig is en vrijwel de gehele asfalt-onderlaag en deklaag vervangen moet worden, wordt de bestaande putafdekking verwijderd nadat het bestaande asfalt rondom is ingezaagd en opgebroken. Indien nodig kan ook een gedeelte van de funderingslaag tot op de afdekplaat worden verwijderd. Het vervolg van de werkzaamheden is nu gelijk aan het traject bij de nieuwe aanleg van projecten op het punt waarbij de stelring op de put wordt gelijmd.

Aanbrengen ronde putrand in een nieuwe situatie

Op de putschacht wordt een betonnen overgangsring gelijmd en indien nodig op hoogte gesteld met prefab betonstelringen welke ook onderling met snel-hardende krimparme H2S bestendige stelmortel worden geplaatst. Op de mangat-opening wordt een prefab metalen plaat met een centerpunt geplaatst. Om de ligging van de metalen plaat achteraf terug te kunnen vinden wordt het centerpunt (hart van de plaat) digitaal met GPS ingemeten. Hier bovenop wordt een laagje zand van ca. 3 tot 5 cm aangebracht. Daarna kan de volledige asfaltconstructie worden aangebracht. Hierna wordt het centerpunt terug gemeten met GPS. Op dit punt zullen wij een asfaltkern boren zodat we zo nauwkeurig mogelijk boven het centerpunt zitten. Nu wij dit centerpunt hebben herleid kan het centrische boorgat in het asfalt worden gefreesd. Het ronde gat met de juiste diameter wordt vrijgemaakt van asfalt, puin en het zandlaagje. Ook de prefab metalen plaat wordt verwijderd. Hierna wordt de ronde putrand gesteld d.m.v. een frame waardoor de bovenzijde perfect gelijkligt aan de bovenzijde van de asfaltdeklaag. De naad tussen de putrand en het asfalt wordt opgevuld met een snel-hardende H2S bestendige krimparme gietmortel tot 3 cm onder de bovenkant van de asfaltdeklaag. Deze laatste 3 cm wordt vervolgens afgevuld met een warme gemodificeerde bitumen.

Ronde putranden aanbrengen in situaties waarbij minimaal de gehele onderlaag en deklaag vernieuwd wordt.


Onderstaand een compilatie over hoe het dit proces verloopt.

Na terugmeting van het centerpunt wordt er een kern geboord voor nauwkeurige locatie bepaling.

Na terugmeting van het centerpunt wordt er een kern geboord voor nauwkeurige locatie bepaling.

Na bepaling centerpunt wordt de asfalt uitgeboord.

Na bepaling centerpunt wordt de asfalt uitgeboord.

Resultaat van het uitboren van de asfalt.

Resultaat van het uitboren van de asfalt.

Het geboorde gat wordt opgeschoond en de ronde stalen plaat wordt verwijderd.

Het geboorde gat wordt opgeschoond en de ronde stalen plaat wordt verwijderd.

De ronde putrand wordt mechanisch in het geboorde gat gehesen en gesteld met één van de daarvoor geschikte stalen frames.

De ronde putrand wordt mechanisch in het geboorde gat gehesen en gesteld met één van de daarvoor geschikte stalen frames.

Het stellen van de ronde putrand is een nauwkeurig werkje.

Dankzij het stalen stel-frame wordt de putrand tot op de millimeter nauwkeurig gesteld.

Dankzij het stalen stel-frame wordt de putrand tot op de millimeter nauwkeurig gesteld.

De ronde putrand wordt ondersabeld met stelmortel en afgegoten met een gietmortel. Beide H2S bestendig.

De ronde putrand wordt ondersabeld met stelmortel en afgegoten met een gietmortel. Beide H2S bestendig.

Als laatste wordt de omranding van de ronde putrand afgegoten met een bitumineuze voegvulling.